Obchodné podmienky

Predávajúci


JANEX INT s.r.o.
Sokolská 62/686, P.O. BOX 28            
96001 Zvolen 
Slovenská republika

Tel/Fax: +421 455 361 692
mobil:   +421 915 615 805  
e-mail:  janex@janexman.com
                            

IČO: 45953040
DIČ: 202316752
IČ DPH: SK202316752
Zápis v obch. registri: OR OS Banská Bystrica
Číslo zápisu: odiel Sro, vložka 28199/S


Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN SK03 1100 0000 0029 4800 7863
SWIFT / BIC / CODE: TATRSKBX

OBCHODNÉ    PODMIENKY
 

Kupujúci
 
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou internetového predaja firmy JANEX INT s.r.o.
 
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
 
Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom:
·       Vyberte si tovar.
·       Kliknete myšou na vybraný tovar.
·       Ak chcete vybraný tovar kúpiť, kliknite na ikonu „Vložiť do košíka“.
·       Tovar sa vloží do nákupného košíka.
·       Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť, alebo pokračovať v danej objednávke.
·       Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.
·       Minimálna objednávka je 30 €
·       Dôležité : V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nie je zaevidovaná.

V takom prípade nás prosím kontaktujte na adrese: janex@janexman.com

 V správe je potrebné uviesť:                   
·       názov tovaru,
·       objednávané množstvo,  
·       kontaktné údaje,
·       doručovaciu adresu.

Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Objednať“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie s týmito VOP a tiež prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov.

Storno objednávky
 
Objednávku je  možné stornovať e-mailom na adrese: janex@janexman.com prípadne telefonicky na telefónnom čísle:
+421 915 615 805  do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

Dodacie podmienky
 
Dodacia lehota tovaru je 7 dní od vystavenia objednávky. Tovar je expedovaný (t.j.odovzdaný prepravcovi ) najneskôr do 2 pracovných dní od objednania na adresu uvedenú kupujúcim.
 
Ceny a platby

·        Ceny sú uvedené v €.
·        Uvedené ceny za tovar sú s 20% DPH.
·        Tovar sa posiela ako balík na dobierku, platba za tovar je prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prevodom na účet vopred.
·        Pri objednávke od 30 € je poštovné a balné podľa sadzobníka prepravcu, pri objednávkach nad 90 € je poštovné a balné v réžii predávajúceho a pri odosielaní tovaru nebude zarátané do celkovej sumy.

.        Pri objednávke, kedy hodnota objednaného tovaru nedosahuje minimálne 30 € sa objednaný tovar posiela iba po úhrade vopred na účet predávajúceho. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na e-mailovej adrese: janex@janexman.com
·        V každej zásielke je priložená faktúra daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

Záruka a reklamácie
 
·        Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle +421 915 615 805 alebo e-mailom na adrese janex@janexman.com·       
Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenie.
·        Prípadné chyby je potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Pri zistení mechanického poškodenia tovaru treba zásielku do 24 hodín priniesť na poštu, kde bude spísaná zápisnica a reklamácia. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme.
 
Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!


Reklamácia a jej vybavenie

  • Informujte nás o reklamácii e-mailom na adresu janex@janexman.com prípadne telefonicky na čísle +421 915 615 805.

  • Pri zistení mechanického poškodenia tovaru (ak je tovar rozbitý, pretečený, alebo podobne znehodnotený) zásielku najneskôr do 24 hodín reklamujte na pošte.

  • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

  • Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu.

  • Priložte k zásielke kópiu dokladu (faktúru) o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

 

 
Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky o riešení problému.
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.
Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s reklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).
Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.
Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.
Predajca nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a za poškodenie zavinené doručovateľom.

V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Spotrebiteľ si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.

V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne spotrebiteľovi zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky spotrebiteľa z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

Predávajúci neručí za stratu a prípadné poškodenie vrateného tovaru prepravcom, ktorého zabezpečí kupujúci.

V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má spotrebiteľ právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru od dopravcu.     Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.


Ochrana osobných údajov
 
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Získané osobné údaje chránime pred ich zneužitím a zaručujeme Vám, že ich neposkytneme tretiemu subjektu ani údaje o Vašich nákupoch.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v súlade s touto kúpnou zmluvou a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Predávajúci sa na účely ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa a dotknutou osobou sa rozumie spotrebiteľ.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie kúpnej zmluvy a v prípade ukončenia kúpnej zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy).

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade nespokojnosti spotrebiteľa so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, spotrebiteľ má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Kategórie

Menu

Košík